USLUGE IZDAVANJA BANKARSKIH GARANCIJA PREMA J.P. SRBIJAGAS U 2017. GODINI