O nama

Oraganizaciona strukturaBH-Gas

Organizaciona struktura BH-Gasa ima elemente formalne organizacione strukture. Kroz formalnu strukturu opisani su i utvrđeni poslovi unutar kompanije (sistematizacija radnih mjesta), formirani su sektori i određen je status zaposlenika u kompaniji, te su donešena pravila i norme ponašanja. Prema elementima organizacione strukture Društva opisana je i prikazana organizaciona struktura društva BH-Gas d.o.o. Sarajevo, prema horizontalnoj i vertikalnoj diferencijaciji. Po pitanju samih službi, isti organizuju i kontrolišu rad svojih uposlenika, i pod kontrolom su rukovodilaca sektora. Organizaciona struktura BH-Gasa ima linijsku, funkcionalnu organizacionu strukturu prema šematskom prikazu na grafu ispod.

Osnovne organizaciono-radne cjeline unutar BH-Gasa su:

           1. Sektor tehničkih poslova,
           2. Sektor za razvoj,
           3. Sektor za informacione i komunikacione tehnologije,
           4. Sektor ekonomsko-finansijskih poslova i
           5. Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove.

Broj zaposlenih u „BH-Gas-u“ na dan 01.01.2023. godine prema obrazovnoj strukturi-stepenu stručne spreme i vrsti ugovora o radu