O nama

Osnovni podaci
BH-Gas

INFO

Puni naziv preduzeća: Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa „BH-Gas“ društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Skraćeni naziv
BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo

Adresa
Obala Kulina bana 8
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt
Direkcija: +387 33 724 220
Faks: +387 33 661 621
Email: direkcija@bh-gas.ba

Web
www.bh-gas.ba

Identifikacijski broj
4200197860000

PDV broj
200197860000

Transakcijski račun
Sparkasse Bank d.d. BiH – 1994990155357932
ASA Banka d.d. Sarajevo – 1340011110004153
UniCredit Bank d.d. Mostar – 3389002208736958

Članovi Uprave:
Mr.sc.Nihada Glamoč, dipl.ing.maš Direktorica
Mihajlo Krmpotić, dipl.ing.geod. v.d. Izvršni direktor

Vlasnik: Federacija Bosne i Hercegovine

Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa „BH-Gas“ društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo registrovano je u Kantonalnom sudu u Sarajevu, pod brojem: 1-19633, dana 30.09.1997. godine (Rješenje broj UF/I 2852/97 od 30.09.1997. godine).

Osnovne djelatnosti su:

  • Transport prirodnog gasa kroz Federacije Bosnu i Hercegovinu
  • Istraživanje i razvoj magistralnih gasovoda
prirodnigas3
nabvka
prirodnigas2
prirodnigas1