Poslovanje

O prirodnom gasuPoslovanje

Sastav i nastanak

Sastav

Prirodni gas je gasna smjesa različitih ugljikovodika od kojih je najveći udio (veći od 92%) metana (CH4). U manjim količinama prisutni su ostali ugljikovodici (etan, propan, butan i primjese težih ugljikovodika) maksimalno 6%, te ugljični dioksid (CO2) i dušik (N2) maximalno 3%, a moguća je i pojava helija. Porijeklo, vrsta i udio tih primjesa u prirodnom gasu ovise o vrsti matičnih stijena, o utjecaju magmatskih, odnosno hidrotermičkih procesa u litosferi i o procesima migracije prirodnog gasa.

Propisani kvalitet prirodnog gasa

Sastav prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini

Hemijski sastav : Komponenta molarni procenat
CH4 metan C1 minimum 92
C2H6 etan C2 maximum 4
C3H8, C4H10, C5H12 propan C3, butan C4,C4+ maksimum 2
N2 + CO2 azot + ugljični dioksid maskimum 3

Izgaranje prirodnog gasa

Za potpuno sagorijevanje jedinične zapremine (1m3) prirodnog gasa potrebno je približno 2m3 kisika. Prirodni gas sagorijeva bez dima, bez imalo čađi, ne stvara pepeo. Pri sagorijevanju oslobađa veliku količinu energije, a radi neuporedivo manjeg sadržaja zagađujućih materija u produktima sagorijevanja u odnosu na bilo koje drugo fosilno gorivo, prirodni gas je ekološki izrazito prihvatljiv energent.

Osnovne termoenergetske karakteristike

U ovisnosti od njegovog kvaliteta, osnovne termoenergetske karakteristike prirodnog gasa se kreću u sljedećim granicama:

  • Wobbeov indeks W= 44,6 do 54,0 MJ/m3
  • Gornja toplotna vrijednost Hg = 30,2 do 47,2 MJ/m3
  • Donja toplotna vrijednost Hd = 27,2 do 42,5 MJ/m3
  • Relativna gustoća d= 0,55 do 0,75 kg/ N m3
  • Temperatura paljenja T= 595 do 640 °C