O nama

Upravljačka struktura
BH-Gas

Društvom upravlja osnivač, Vlada Federacije BiH putem organa Društva koje čine Skupština, Nadzorni odbor, Odbor za reviziju i Uprava.

Uredbom o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (SN 44/15, 69/17) uređeno je učešće u radu i odlučivanje skupštine privrednog društva.

Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije, Vlada Federacije BiH ostvaruje putem punomoćnika.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Skupština Društva, u skladu sa Zakonom о ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, Zakonom о sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i drugim važećim provedbenim propisima. Nadzorni odbor se sastoji od pet članova – predsjednika i četiri člana.

R.B IME I PREZIME FUNKCIJA
1 Nusret Palavra v.d. Predsjednik
2 Elma Kamerić v.d. Član
3 Muamer Brčaninović v.d. Član
4 Adem Ćimić v.d. Član
5 Sanela Zjakić v.d. Član

U Društvu se formira Odbor za reviziju kojeg imenuje i razrješava Skupština Društva i koji direktno odgovara Skupštini Društva. Odbor za reviziju ima 3 (tri) člana. Nadzorni odbor predlaže Skupštini sastav Odbora za reviziju, nakon izbora kandidata većinom glasova na osnovu javnog konkursa.

Na 53. sjednici Skupštine Društva, održanoj 12.07.2021. godine donesena je Odluka o imenovanju članova Odbora za reviziju BH-Gas d.o.o. Sarajevo, na vremenski period od četiri godine.

R.B IME I PREZIME FUNKCIJA
1 Selma Šahbaz Predsjednik
2 Irfan Ljubunčić Član
3 Nedim Čustović Član

Uprava Društva organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja. Upravu čini direktor i izvršni direktor. Radom Uprave rukovodi direktor Društva, koji u poslovnom smislu odgovara za svoj rad i rad Društva Nadzornom odboru. Upravu bira Nadzorni odbor većinom glasova na osnovu javnog konkursa, u skladu sa zakonskim propisima, iz reda kandidata koji po menadžerskim znanjima i iskustvu najbolje odgovaraju za izvršenje operativnih i poslovnih potreba Društva.