Odnosi s javnošću

Zahtjev za saglasnostOdnosi s javnošću

DOSTAVA ZAHTJEVA ZA SAGLASNOST

Zahtjev za saglasnost može podnijeti pravno i fizičko lice

Zahtjev za saglasnost na lokaciju objekta / trasu infrastrukture se dostavlja na obrascima:

koji su raspoloživi na http://www.bh-gas.ba/.

Podnosilac zahtjeva, zahtjev za saglasnost sa pratećom dokumentacijom (dokumentacija definisana u obrascu zahtjeva i ovom dokumentu) dostavlja:

 • Lično na protokol Društva ili
 • Putem pošte

na adresu:

Direkcija BH-Gas d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo

DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTJEV

ZAHTJEV ZA SAGLASNOST NA LOKACIJU OBJEKTA

 1. Podaci o parceli – Kopija katastarskog plana sa ucrtanom lokacijom objekta – izdaje nadležni općinski organ, original (ovjerena kopija), ne stariji od 6 mjeseci
 2. Geodetska podloga katastra podzemnih instalacija sa ucrtanom lokacijom objekta – izdaje nadležni općinski organ, original (ovjerena kopija), ne stariji od 6 mjeseci
 3. Urbanistička saglasnost ako se zahtjev za saglasnost podnosi u postupku izdavanja odobrenja za građenje, Kopija
 4. Izvod iz investiciono-tehničke dokumentacije (opis, namjena objekta, geodetske koordinate objekta) u printanoj i elektronskoj formi ukoliko se radi o objektima energetske i druge infrastrukture
 5. Prethodno izdatu saglasnost BH-Gas-a ukoliko postoji, Kopija
 6. Ostala dokumentacija o nosiocu investicije i objektu eventualno drugi podaci kojima se precizira objekat, po potrebi

ZAHTJEV ZA SAGLASNOST NA TRASU INFRASTRUKTURE

 1. Izvod iz investiciono-tehničke dokumentacije (tehnički opis, namjena projekta i drugi podaci kojima se precizira infrastruktura za koju se podnosi zahtjev za saglasnost) u dva printana primjerka
 2. Trasa / lokacija infrastrukture u elektronskom dwg. formatu na pogodnom mediju
 3. Urbanistička saglasnost ako se zahtjev za saglasnost podnosi u postupku izdavanja odobrenja za građenje, Kopija
 4. Prethodno izdatu saglasnost BH-Gas-a ukoliko postoji, Kopija
 5. Ostala dokumentacija o nosiocu investicije i objektu, po potrebi

TROŠKOVI OBRADE ZAHTJEVA

Podnosilac zahtjeva preuzima obavezu plaćanja troškova za obradu zahtjeva za saglasnost na lokaciju objekta/trasu infrastrukture po dostavi predračuna za izvršenu uslugu od strane BH-Gas d.o.o. Sarajevo. Obrada zahtjeva je neovisna od izreke saglasnosti/mišljenja (saglasnost se izdaje, saglasnost se ne izdaje ili izdaje se uslovna saglasnost)

Račun za izvršenu uslugu se izdaje po evidentiranju uplate na bankovnom računu BH-Gas d.o.o. Sarajevo.

Ukoliko Podnosilac zahtjeva ne izvrši plaćanje iznosa po dostavljenom predračunu, smatrati će se da zahtjev za saglasnost nije podnesen.

OBRADA ZAHTJEVA:

BH-Gas d.o.o. Sarajevo preuzima obavezu obrade zahtjeva za saglasnost za lokaciju objekta/trasu infrastrukture. Dostava saglasnosti/mišljenja i računa za izvršenu uslugu vrši se putem pošte.

Ukoliko Podnosilac zahtjeva, uz svoj zahtjev ne dostavi potpunu dokumentaciju ili je dokumentacija dostavljena u formatu na osnovu kojeg se ne može izvršiti obrada zahtjeva, BH-Gas d.o.o. Sarajevo će pisanim putem zatražiti dopunu dokumentacije.

Ukoliko Podnosilac zahtjeva ne dostavi traženu dokumentaciju, smatrati će se da zahtjev za saglasnost nije podnesen.