Društvena odgovornost

Etički kodeksDruštvena odgovornost

Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo posluje na temelju usvojenih etičkih vrijednosti, a koje su usvojene Etičkim kodeksom.

Kodeks se primjenjuje prilikom obavljanja svih dužnosti u poslovanju BH-Gas d.o.o. Sarajevo i sadrži obavezne odredbe u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH i Statutom Društva.

Njime se uređuju načela i pravila ponašanja i primjenjuje se na sva uposlena lica u Društvu, ovlaštene pojedince i zastupnike koje Društvo imenuje za obavljanje određenih poslova, sve članove Nadzornog odbora, Uprave i Odbora za reviziju te druga lica ugovorno povezana sa BH-Gas d.o.o. Sarajevo.