Reakcija na izjavu gdina Janeza Kopača, direktora Sekretarijata Energetske zajednice

31/08/2018by BH Gas

U cilju pravovremenog i na činjenicama zasnovanog informisanja javnosti, BH-Gas je u obavezi da se obrati medijima u pogledu iznesene tvrdnje gdina Janeza Kopača, direktora Sekretarijata Energetske zajednice, u vezi usvojene Okvirne Energetske strategije BiH. Osvrt BH-Gasa je dat u nastavku, ne sa ciljem da istu demantuje ili jednostrano protumači, već sa ciljem da javnost bude informirana i sa stavom BH-Gasa, kao prozvane strane.

“Na primjer na području gasa, Federacija BiH uopšte nema Zakona, ima gasno tržište i potrošače koji su potpuno nezaštićeni. Preduzeće BH-Gas nema interesa da se to završi.”

Na početku, željeli bismo se zahvaliti gdinu Kopaču na velikom trudu koji je uložio u stvaranje pretpostavki da BiH preuzme pravnu stečevinu EU.

U tom cilju BH-Gas je i učestvovao u izradi Okvirne Energetske strategije BiH, a usvajanje ove strategije je između ostalog bio i zahtjev Energetske zajednice. Nemjerljiv doprinos izradi strategije je dala Ambasada Velike Britanije i Delegacija Evropske komisije u Sarajevu, koja je i prva pozdravila njeno usvajanje.

Što se tiče zakona na nivou BiH o kojem govori gdin Kopač, BH-Gas je kroz učešće svojih predstavnika u radnoj grupi dao doprinos u domenu u kojem je bilo moguće kako bi zakon bio odraz obavezujuće legislative Energetske zajednice i EU. Prvobitni tekst zakona je kroz godine izrade, u dijelu gasa, sveden na svega 5 članova u zakonu. Primjedba koju daje BH-Gas je ta da se Treći Energetski paket ne može primjeniti kroz 5 članova zakona, te da tarife i tarifni obračuni, balansiranje, licence, međunarodno predstavljanje, regulator sa punim ovlastima treba da bude na državnom nivou. Buduće vrijeme će pokazati da je ovaj stav ispravan, jer RS sada putem Regulatora u Trebinju vrši nasilje nad jedinim transportnim sistemom u BiH. Zakon o gasu RS je preuzeo SVE državne ingerencije, što je vrlo dobro poznato gdinu Kopaču, ali na žalost svih građana u Federaciji BiH, isto ne spominje u svojoj izjavi. FBiH sada i uslovno rečeno i ne treba zakon, jer je RS preuzela (nezakonito) sve ingerencije na jedinoj ulaznoj tačci gasa u BiH – Zvornik, te započela regulirati cijene transporta gasa, licencirati, međunarodno predstavljati itd. itd.

U tom cilju, a prilikom zadnjih razgovora u sjedištu Sekretarijata Energetske zajednice, BH-Gas je predložio da Bosna i Hercegovina usvoji zakon o gasu, koji odgovara takvom zakonu Srbije/Hrvatske/Slovenije ili bilo koje druge zemlje, koja je članica Energetske zajednice, odnosno EU. Stoga, nema nikakve osnovanosti prozivati BH-Gas ili bilo koga iz Federacije BiH kada smo sigurni (potvrđeno kroz zapisnike niza sastanaka) da bi svi iz FBiH prihvatili usvajanje bilo kojeg zakona iz nabrojanih zemalja. S druge strane, otvoreno je pitanje zašto RS ne želi preuzimanje zakona o gasu npr. iz Srbije, a sve u cilju da se započne investiconi ciklus u ovoj oblasti, a sve kako bi svi potrošači u BiH bili jednoobrazno zaštićeni.

Potrošači u Federaciji BiH i nisu zaštićeni, jer je trenutno na sceni udar na potrošače FBiH iz RS i Srbije preko neprihvatljivih cijena transporta, tačnije preko ucjene da se iste prihvate. Sve se ovo radi iz razloga i namjere preuzimanja tržišta u FBiH, i RS upravo i ne odgovara preuzimanja zakona o gasu na državnom nivou, jer bi takvim zakonima bili zaštićeni potrošači na cijeloj teritoriji BiH, uz uslov utvrđivanja jednoobraznog načina tarifiranja na nivou BiH.

Na kraju, uz puno poštovanje, molimo gdina Kopača da prihvati naš prijedlog i zahtjeva npr. usvajanje istovjetnog zakona o gasu iz Srbije, za što će mu BH-Gas pružiti punu podršku, bez obzira na neosnovana prozivanja koja su predmet i ovog dopisa. Upravo ova aktivnosti bi bila potvrda dobrih intencija gdina Kopača prema potrošačima u Federaciji BiH, a na radost potrošača isti raspolaže sa takvim ingerencijama.

U vezi sa izjavom da Energetska strategija ne znači ništa, i da je BiH ne baš ozbiljna zemlja, dostavljamo izjave gdina Kopača (označeno plavo), koje se odnose na ovu tematiku.

Gdin Janez Kopač, Direktor Sekretarijata Energetske zajednice:

„Energetska strategija ne znači ništa bez usvajanja zakona“

“BiH je sankcionisana time što je, međunarodno gledano, ne baš ozbiljna zemlja. 

Jedna od sektorskih strategija
koju BiH nikada nije usvojila je
i Strateški energetski dokument
BiH. Da smo to učinili do kraja
2013. godine, sav novac iz IPA-e
2 mogao je biti usmjeren u
energetski sektor. 
“Ako tih papira nema, odnosno
ako tih strategija na razini
države nema, onda nema ni
novca. Samo entitetske
strategije nisu dovoljne – treba
da je usvojen neki papir, bilo
kakav, kratak, koji ima naslov
državna strategija”, podsjeća
Janez Kopač, direktor
Tajništva Energetske zajednice.
Na 43. sjednici održanoj u
novembru 2013. godine,
Komisija za vanjske poslove
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH je
usvojila zaključak kojim traži od
nadležnih državnih i entitetskih
ministarstava (Ministarstva
vanjske trgovine i ekonomskih
odnosa BiH, Federalnog
ministarstva energije, rudarstva i
industrije i Ministarstva industrije,
energetike i rudarstva RS)
informaciju u kojoj je fazi
izrada strateškog koncepta
razvoja energetike (Country Strategy
Paper). , budući da je na stručnoj
debati „Obaveze Bosne i Hercegovine
u provođenju pravne stečevine
Evropske unije u sektoru energetike
prema Sporazumu o Energetskoj
zajednici“, održanoj 26.11.2013.,
u Parlamentarnoj skupštini BiH,
direktor Energetske zajednice
Janez Kopač upozorio da će
Bosna i Hercegovina, ako do
kraja godine ne dostavi traženi
dokument, ostati izvan budžeta
i raspodjele sredstava IPA
fondova za period 2014. – 2020,
što prema njegovoj procjeni
znači gubitak od oko sto miliona
eura.
Neusvajanjem državne
energetske strategije BiH
rizikuje da izgubi stotine
miliona eura, upozorava
Janez Kopač, direktor
Sekretarijata Energetske
zajednice (EZ).  
Upravo će članovi
Ministarskog vijeća
EZ 13. oktobra u
Tirani donijeti zvaničnu odluku
hoće li prihvatiti odluku
direktora Kopača da se
BiH oštro kazni zbog
neusvajanja energetske
strategije, ali prije svega
državnog zakona o plinu,
koji je trebao biti usvojen j
u julu 2014. godine.